Moodle ZZS KVK / E-learning

Žijeme v době, mezi jejíž hlavní charakteristické znaky patří rychlost a orientace na výkon. Vše kolem nás se neustále zrychluje a pro obyčejného člověka je často těžké udržet tempo s dobou a technologiemi, které nám vstupují do života. Téměř každý hledá způsoby, jak co nejefektivněji dosáhnout svých cílů v soukromém i pracovním životě. Pokud chceme s  moderní dobou udržet krok, musíme se neustále vzdělávat.

"Neučíme se pro školu, ale pro život."

Lektoři VVS

Program Moodle ZZS KVK  je e-learningový portál vzdělávacího a výcvikového střediska. E-learning představuje způsob vzdělávání, který využívá moderní informační a komunikační technologie k předávání výukového obsahu. Moodle ZZS KVK je interní vzdělávání zaměstnanců ZZS Karlovarského kraje p. o.

Budou zde postupně dostupné studijní materiály vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KVK.

(jako např.: kurzy, videa k tématu, cvičné a testovací otázky)

(Standardy PNP jsou nadále zveřejněné na IS ZZS)  Available courses

  Kurz "Autoprovoz" má za úkol seznámit s technickými pravidly - je zaměřen na zdravotnickou techniku, radioprovoz, řešení dopravních nehod sanitních vozidel, atd

  V tomto kurzu budou zohledněny vnitřní předpisy:

  Pravidla pro autoprovoz

  Radiokomunikace

  Komunikace výjezdových skupin se ZOS

  Směrnice o vybavení vozidel ZZS KVK

  Pravidla provozování kamer na ZZS KVK  Tato část vzdělávacího programu se věnuje "Konferenci ZZS KVK"

  Naleznete zde v podkapitolách jak programy jednotlivých ročníků konference, tak také prezentace, které byly zmíněny.

  Zároveň zde bude vždy s předstihem k dispozici odkaz na přihlášení na aktuální ročník Konference ZZS KVK.

  Konferenci pořádá ZZS KVK především pro zaměstnance, je tedy pro účastníky zdarma, během přestávek je pro všechny připraveno občerstvení.  Tento kurz je určen zejména pro zájemce o individuální kompetence z řad zdravotnických záchranářů ke studijním účelům. 

  Pro přípravu na školení těchto kompetencí je zde kompletní materiál. 


  Kurz kardiopulmonální resuscitace dospělého pacienta definuje základní pojmy a nezbytné pomůcky a vybavení potřebné u pacienta s náhlou zástavou oběhu.

  Priority v samotném postupu a algoritmy resuscitace jsou nejdůležitější částí kurzu KPR s rozpoznáním a řešením defibrilovatelných či nedefibrilovatelných rytmů, včetně vhodného zajištění dýchacích cest a farmakoterapie.

  Dalším důležitým bodem je řešení reverzibilních příčin zástavy oběhu a v případě úspěšného zvládnutí KPR, také poresuscitační péče.

  V jedné z podkapitol se věnujeme zvláštním podmínkám KPR, například využití First-respondera bez nebo s použitím AED v přednemocniční neodkladné péči, dále doporučení týkající se použití mechanického resuscitačního přístroje. Péče o pacienta v rámci KPR s implantovanou dlouhodobou srdeční pumpou a také priority a postupy u pacienta s hypotermickou zástavou oběhu.

  V neposlední řadě je zde zmínka jak postupovat během KPR při různých nestandardních situacích týkajících se např. práce s defibrilátorem.


  V kurzu interní stavy v PNP jsme si dali za úkol shrnout informace do ucelených kapitol, ve kterých se zaměříme zejména na komplexní diagnostiku a určení příčiny potíží u netraumatického pacienta. Budeme se věnovat mimo jiné záznamu EKG, včetně jeho správného vyhodnocení. 

  Středem zájmu bude nejenom rozpoznání akutního koronárního syndromu, ale také budou zmíněny potřebné intervence týkající se terapie, konzultace a směřování pacienta do zdravotnického zařízení.

  Součástí kurzu je samozřejmě rozpoznání různých druhů arytmií, postupů a léčby zejména u hemodynamicky nestabilních pacientů.

  Nelze opomenout problematiku implantabilních pulsních generátorů a případného použití magnetu v PNP.

  Také se v jedné z kapitol budeme věnovat poslechovým nálezům u pacientů s dušností, kdy je potřeba účinně rozeznat kritické stavy od nekritických, se zohledněním celkového stavu pacienta, s návazností potřebných intervencí v PNP.

  Na závěr kurzu bude probrána problematika alergických reakcí včetně anafylaxe a použití Glukózy při hypoglykémii.


  Kurz traumatologie v PNP je zaměřen zejména na rozlišení kritického a nekritického pacienta po traumatu.

  Důraz je kladen na posloupnost vyšetření a intervence dle akronymu <c>ABCDE a samozřejmě také na správné postupy při imobilizaci pacienta, včetně indikací a kontraindikací.

  Jednou z důležitých částí traumatologie je zjištění mechanismu úrazu, který může být jedním z kritérií určení triage pozitivity u pacienta a zaznamenání tzv. kinematiky úrazu do zdravotnické dokumentace, což je nezbytná informace pro zdravotnická zařízení. Nelze opomenout včasnou aktivaci LZS pro rychlé směřování pacienta do traumacentra.


  V kurzu neurologie v PNP se věnujeme pacientům postiženým cévní mozkovou příhodou, u kterých se zaměřujeme nejenom na důležitá vyšetření, potřebné intervence, ale také na nezbytné zjištění anamnézy. Určení triage pozitivity dle zjištěných příznaků a doporučené směřování pacienta.

  Tento kurz věnuje zároveň pozornost křečovým stavům, jejich příčinám, příznakům i terapii. Jsou zde zmíněny postupy u pacienta s epileptickým záchvatem, u dětí kde probíhají febrilní křeče, dále řeší hyperventilační tetanie, eklampsii a další.

  V neposlední řadě je v tomto kurzu věnována pozornost invazivnímu meningokokovému onemocnění, včetně specifických vyšetření (meningeální příznaky, kožní projevy, atd.), postupů v terapii a doporučenému směřování dospělého i dětského pacienta.

   


  Kurz „pediatrie v PNP“ je zaměřen nejen na kardiopulmonální resuscitaci dětských pacientů, kde se mimo jiné věnujeme základnímu algoritmu KPR se zaměřením na úvodní vdechy a kvalitní komprese hrudníku, ale také zmiňujeme důležitost zhodnocení reverzibilních příčin zástavy oběhu. Ze zvláštností týkající se dětských pacientů s náhlou zástavou oběhu stojí za zmínku rozhodnutí o přítomnosti rodičů při poskytování PNP.

  V tomto kurzu naleznete také kompletní informace o indikacích k intranasální aplikaci léčiv, včetně postupu a možnosti užití konkrétních léků, pro zdravotnické záchranáře samozřejmě vždy po konzultaci s lékařem RV.

  Součástí kurzu jsou informace o poskytování péče u dětských pacientů s invazivním meningokokovým onemocněním a dalšími specifickými stavy, se kterými se můžeme u dětí setkat, například febrilní křeče, řešení epileptického záchvatu, anafylaktický šok, hypoglykémie, popáleninové trauma, ale také možnosti řešení negativního reverzu u nezletilých osob.


  Kurz gynekologie a porodnictví je zaměřen na rozpoznání porodu v běhu, vedení spontánního porodu hlavičkou a koncem pánevním, včetně možných komplikací, typu strangulace pupečníkem, distokie ramének nebo prolapsu pupečníku.

  Věnuje se péči o fyziologického i kompromitovaného novorozence, se zaměřením na kardiopulmonální resuscitaci, včetně poresuscitační péče.

  Součástí kurzu je také řešení specifických stavů v gynekologii jako je například mimoděložní těhotenství, zevní gynekologické krvácení nebo preeklampsie a eklampsie.

  Nedílnou součástí je zmínka o nestandardních právních situacích.


  V kurzu „Mimořádné události“ jsou zohledněny pokyny z Traumatologického plánu ZZS KVK, který stanoví opatření uplatňována při poskytování přednemocniční neodkladné péče v režimu mimořádné události s převahou zdravotních následků, kdy dochází k hromadnému postižení osob (HPO). Předepisuje nezbytné postupy činností mimo jiné na úrovni výjezdových skupin jednotlivých spádových oblastí Karlovarského kraje.

  Dále se v tomto kurzu věnujeme problematice ochrany zdraví a životů členů výjezdových skupin, které se dostávají při výjezdu do kontaktu s pacientem s vysoce nakažlivou nemocí (VNN), je zde stanoven správný postup na místě události pro výjezdové skupiny a celkovou koordinaci zásahu při výskytu VNN, včetně popisu správné ochrany členů výjezdových skupin pomocí osobních ochranných pracovních pomůcek a bezpečná izolace nakaženého pacienta a jeho kontaktů.


  V kurzu základních činností, dovedností a kompetencí se věnujeme jednotlivým úkonům souvisejícím se zajištěním pacienta při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Jsou zde zmíněny zásady a postupy při zajištění kanylace periferního žilního řečiště, zajištění intraoseálního vstupu, zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí ústního, nosního vzduchovodu a laryngeální masky. 

  V tomto tématu se také věnujeme ponechání pacienta na místě zásahu, včetně povinného kontaktu s lékařem RV v rámci konzultací a povolání lékaře na místo a řešíme také psychiatrického pacienta. Je zde zmíněn postup a základní pravidla pro vyplnění negativního reverzu. Na závěr zde najdete základní pokyny ke kompetenci v podávání léčivých přípravků nad rámec vyhlášky 55/2011.  Oznámení stránek

  (There are no discussion topics yet in this forum)